RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie przepisu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) niniejszym informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Klientów jest:

TELEPORT 2000 Bożena Krzanowska, Ul. Fryderyka Chopina 35, 71-450 Szczecin

w dalszej treści zwana także „Administratorem”.

Administrator zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane oraz obowiązujących przepisów.

 

PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Przetwarzamy dane osobowe w  związku z:

  1. Działalnością związaną ze sprzedażą towarów oraz świadczeniem usług

Podmioty, których dane dotyczą: kontrahenci, potencjalni kontrahenci, kooperanci, potencjalni kooperanci, jak również ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące na różnych podstawach prawnych.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

zawarcie i wykonanie umowy;

wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów;

sporządzanie dokumentacji księgowo – finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

składanie i rozpatrywanie reklamacji;

rozliczanie należności publicznoprawnych;

usprawiedliwiony interes prawny:

udokumentowanie realizacji transakcji oraz wystawianie stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentów finansowych;

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

marketing bezpośredni;

tworzenie zestawień, analiz i statystyk, w tym obrotu i sprzedaży, na potrzeby wewnętrzne;

weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

windykacja należności;

archiwizacja.

  1. Prowadzeniem i obsługą naszego przedsiębiorstwa:

Przetwarzamy dane osobowe w ramach codziennej obsługi przedsiębiorstwa.

Podmioty, których dane dotyczą: podmioty, kontaktujące się z firmą, jak i ich pracownicy oraz osoby z nimi współpracujące na różnych podstawach prawnych,  właściciel oraz osoby przebywające na naszych terenach oraz w naszych budynkach w związku ze stosowaniem zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego.

Podstawa i cele przetwarzania danych:

zawarcie i wykonanie umowy;

wykonanie ciążących obowiązków prawnych, np.:

przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań prowadzonych przez uprawnione organy;

składanie i rozpatrywanie reklamacji;

sporządzanie wszelkiej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i nałożonymi na nas obowiązkami prawnymi;

rozliczanie należności publicznoprawnych;

relacje inwestorskie.

usprawiedliwiony interes prawny:

dokumentowanie czynności;

ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń;

marketing bezpośredni;

tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;

weryfikacja wiarygodności płatniczej kontrahenta;

windykacja należności;

archiwizacja;

zapobieganie i wykrywanie przestępstw.

 

POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

 

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże wymóg niezbędny do zawarcia umowy lub dokonania innej czynności. Obowiązek podania danych osobowych może również wynikać z obowiązujących przepisów.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazywać:

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;

naszym podwykonawcom;

podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, audytorskie, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi ochrony mienia;

innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:

firmy transportowe;

spedytorzy;

agencje celne;

ubezpieczyciele;

organy i urzędy państwowe lub samorządowe;

sądy;

komornicy;

operatorzy pocztowi i kurierzy;

banki oraz operatorzy płatności;

podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

podmioty wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przetwarzamy dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Po zrealizowaniu danego celu przetwarzania, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności uwzględniając okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bądź Europejski Obszar Gospodarczy.

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:

sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;

usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;

ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;

dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;

przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania) w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@teleport2000.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1) powyżej. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Każdorazowo uprawnienie zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania danych przez Administratora oraz od celu ich przetwarzania.

 

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@teleport2000.pl

lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1) powyżej.