Taśmy ogrodzeniowe

GWARANTUJĄ OSŁONĘ I PRYWATNOŚĆ NA POSESJACH, TARASACH I BALKONACH

TAŚMY OGRO­DZE­NIO­WE są in­no­wa­cyj­nym roz­wią­za­niem, po­zwa­la­ją­cym na stwo­rze­nie no­wo­cze­snych, es­te­tycz­nych i funk­cjo­nal­nych sys­te­mów ogro­dze­nio­wych dla osób pra­gną­cych za­cho­wać pry­wat­ność na te­re­nie po­se­sji, w ogro­dzie lub na bal­ko­nie.

Taśmy ogro­dze­nio­we Ther­mo­plast, jako je­dy­ne na pol­skim rynku, wy­ko­na­ne są z wy­trzy­ma­łe­go, bio­de­gra­do­wal­ne­go i od­por­ne­go na pro­mie­nio­wa­nie UV – Po­li­pro­py­le­nu. Posiadają 5-letnią gwarancję. Nie wy­ma­ga­ją kon­ser­wa­cji.

 

gabionygabionygabionygabionygabionygabiony